Ekologija

Drvna industrija Drvoflor ima dugoročne planove rada i razvoja u svom regionu. U tom smislu, dio poslovne politike kompanije čini i briga o zaštiti životne sredine. Iako na prvi pogled izgleda da drvna industrija vrši samo sječu šume, odnosno da ugrožava životnu sredinu, to u stvarnosti nije tako. Drvna industrija bivše Jugoslavije koja je djelovala na ovim prostorima je, pored iskorišćavanja šumskog bogatstva, brinula o pošumljenim površinama i vršila organizovano i plansko pošumljavanje.

U Drvofloru smatramo da briga o zaštiti životne sredine mora početi u samoj kompaniji. Koristeći najsavremeniju tehnologiju na ovim prostorima kompanija je svela količinu neiskorišćenog materijala na najmanju moguću mjeru, tako da je maksimalno smanjena potrošnja drvne mase, a samim tim i njena sječa. Ostatak materijala koji se ne iskoristi u proizvodnom procesu za proizvodnju osnovnih proizvoda upotrebljava se kao pogonsko gorivo u postrojenjima za dobijanje toplotne energije i vodene pare neophodne u sušarama i parionicama.

Time se dalje smanjuje količina neiskorišćenog materijala, kao i zagađenje životne sredine i smanjuje se potrošnja električne energije.

Pored toga, u izradi su planovi o iskorišćavanju energije dobijene u kotlovnici za proizvodnju električne energije.
Naposlijetku, ističemo da i ostali materijali koji se koriste u procesu proizvodnje zadovoljavaju evropske standarde kvaliteta. Tako npr. lijepak koji se koristi za spajanje elemenata ne sadrži isparive materije štetne po ljudsko zdravlje, o čemu proizvođač posjeduje atest.

Kompanija namjerava preduzeti i dodatne akcije u cilju obnavljanja i zaštite šumskih površina i životne sredine uopšte, ali o tome će biti više riječi u skoroj budućnosti, kad konkretne aktivnosti budu sprovedene.

Ekološki odgovorna kompanija

Naš tim

Kao i u svim drugim oblastima, tako i u sferi ekološke osvještenosti, Drvoflor vodi posebnog računa, s tim više što se pri ovome stvara efekat na širu okolinu. Poklanjamo posebnu pažju sferi ekološke osvještenosti, imajući u vidu da ovi efekti ne utiču samo na kompaniju nego i širu okolinu.

Kompanija namjerava preduzeti i dodatne akcije u cilju obnavljanja i zaštite šumskih površina i životne sredine uopšte, ali o tome će biti više riječi u skoroj budućnosti, kad konkretne aktivnosti budu sprovedene.

Zaštita životne sredine